Ціни на послуги

Ціни на послуги дітям

Консультація лікаря-сурдолога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

500 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога дитячого.

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

500 грн.


Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога дитячого (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або ті, що його супроводжують отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.

270 грн.

Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження стану волоскових клітин завитки об’єктивним методом, в основі якого лежить реєстрація звукових коливань, які утворюють волоскові клітини завитки у відповідь на звукову стимуляцію.

300 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації КСВП.
Обстеження слуху об’єктивним методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ над нормальним порогом чутності.

750 грн.


Підготовка до скринінгу слуху методом реєстрації КСВП.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

250 грн.


ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Імпедансна аудіометрія (імпедансометрія).
Об'єктивне обстеження, що включає тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних рефлексів (об'єктивна оцінка стану слухової функції).

350 грн.


Тест функції Євстахієвої труби (ETF).
Об'єктивне обстеження стану прохідності Євстахієвої труби.

200 грн.


Широкополосна тимпанометрія.
Об'єктивне обстеження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок.

300 грн.


Діагностика стану середнього вуха комплексна.
Комплексне об'єктивне обстеження, що включає: широкополосну тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних іпсі- та контралатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора), тест ETF (об'єктивне обстеження функції Євстахієвої труби).

500 грн.


Електрокохлеографія.
Об'єктивний метод дослідження стану завитки. Проводиться для діагностики хвороби Мень'єра, слухової нейропатії та прогнозу ефективності кохлеарної імплантації тощо.

1 400 грн.


Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження функціонального стану зовнішніх волоскових клітин завитки. Виконується для диференційної діагностики слухової (аудиторної) нейропатії, ретрокохлеарних порушень тощо.

300 грн.


Комп’ютерна об’єктивна аудіометрія.
Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для оцінки об'єктивних порогів слуху. Проводиться під час сну (або в спокійному стані дитини).

1 400 грн.


Контрольна комп’ютерна об’єктивна аудіометрія.
Повторне об'єктивне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів КСВП для уточнення об'єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (до 2 місяців потому).

900 грн.


Підготовка до комп’ютерної об’єктивної аудіометрії.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

250 грн.СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Суб’єктивна аудіометрія.
Комплексне обстеження стану слуху, що включає декілька методів обстеження: акуметрія, обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовна аудіометрія, камертональні тести.

400 грн.


Тональна порогова аудіометрія.
Обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків.

350 грн.


Умовно-рефлекторна аудіометрія.
Суб'єктивне обстеження слуху шляхом формування умовного рефлексу на звуки для визначення порогів чутності повітрянопроведених звуків на аудіометричних частотах.

300 грн.


Дитяча ігрова аудіометрія.
Суб'єктивне обстеження слуху у формі гри для визначення порогів чутності повітрянопроведених та кістковопроведених звуків на аудіометричних частотах.

350 грн.


КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ)


Комплексне аудіологічне обстеження дітей.
Повний комплекс обстежень, що включає збір анамнезу, ЛОР-огляд, консультацію лікаря-сурдолога, відеоотоскопію, проведення широкополосної імпедансної аудіометрії, дитячої ігрової або умовно-рефлекторної аудіометрії, реєстрацію отоакустичної емісії, комп’ютерну об’єктивну аудіометрію методом реєстрації КСВП, сурдопедагогічну консультацію, надання медичного консультаційного висновку лікаря-сурдолога.

2 000 грн.

Сурдопедагогічне обстеження.
Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання даних про стан загального та мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання дитини, необхідних для визначення шляхів корекційної роботи, прогнозування результатів комплексної слухової реабілітації та моніторингу динаміки розвитку навичок дитини.

360 грн.


Консультація сурдопедагога.
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, слухопротезування та вибору методів корекційно-розвивальної роботи. В залежності від потреб батьків дітей з порушенням слуху та осіб, що супроводжують дорослих консультації можуть бути проведені з питань: вибору шляхів реабілітації дитини з порушенням слуху; добору і використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми розвитку навичок; вибору навчального закладу; супроводу під час навчання в загальноосвітньому закладі.

360 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення.
На занятті сурдопедагог формує навички вимовляння, розвиває слухове сприймання та мовлення. Тривалість заняття 45 хв.

300 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення з навчанням батьків.
На занятті сурдопедагог формує та розвиває слухомовленнєві навички дитини за індивідуальною програмою, навчає батьків автоматизувати навички в щоденних побутових ситуаціях. Тривалість заняття 60 хв.

420 грн.


Групове заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення.
На занятті сурдопедагог розвиває слухове сприймання та мовлення дитини під час її ігрової взаємодії з іншими дітьми. Тривалість заняття 45 хв.

240 грн.


Навчання батьків в групі (семінар).
До розгляду на семінарах пропонуються питання: методи слухової реабілітації, розвиток слухового сприймання та мовлення дитини у щоденних ситуаціях, ефективне застосування засобів слухопротезування, навчання та соціалізація дітей з порушеннями слуху. Тема семінару обирається в залежності від потреб групи. Батькам надаються інформаційні матеріали. Тривалість семінару 4 академічні години.

240 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON


Підбір слухових апаратів.
Аналіз результатів аудіологічного обстеження, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів, відповідно до вимог сучасного дитячого слухопротезування та особливостей індивідуального розвитку дитини.

250 грн.


Комп'ютерне програмування слухових апаратів 
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та особливостей розвитку дитини.

350 грн.


Верифікація програмувань слухового апарата.
Перевірка відповідності підсилення слухових апаратів різних виробників стану слуху пацієнта.

350 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ OTICON MEDICAL/NEURELEC


Підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Проводиться після заживлення операційного шва. Активується взаємодія мовного процесора з кохлеарним імплантатом. За допомогою спеціального програмного забезпечення встановлюються необхідні електричні параметри для електродів кохлеарного імплантата з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта для забезпечення комфортного сприймання звуків.

700 грн.


Настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарного імплантата, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальної слухової карти та створення програм для мовного процесора системи кохлеарної імплантації.

600 грн.


Огляд та перевірка роботи мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Огляд цілісності корпусу мовного процесора системи кохлеарної імплантації, шнура, котушки, перевірка функціонування мікрофонів, органів управління та наявності сигналу з ЕМ-котушки.

200 грн.


Початкова сесія комплексної реабілітації з підключенням мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, сурдопедагогічне обстеження, підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації, інструктування батьків з використання СКІ, два індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, навчання батьків ефективній взаємодії з дитиною в побутових ситуаціях для розвитку її слухомовленнєвих навичок, складання індивідуальної програми комплексної слухової реабілітації (ІПР).

2 500 грн.


Планова сесія комплексної реабілітації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, перевірка роботи системи кохлеарної імплантації, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, формування та розвитку мовлення та навчання батьків ефективній взаємодії з дитиною для розвитку її слухомовленнєвих навичок.

2 400 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ


Зняття зліпків зовнішнього слухового ходу та вушної раковини.
Огляд слухового ходу та зняття зліпків лікарем для виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів або пило-, шумо-, водозахисних індивідуальних вушних вкладок.

200 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні)

366 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні)

420 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин)

468 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні)

456 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні)

504 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин)

588 грн.


MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

504 грн.


MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

564 грн.


MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

660 грн.


PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

936 грн.


PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 014 грн.


PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 114 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 204 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 276 грн.


Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 642 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 336 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 402 грн.


Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 732 грн.

Видалення сірчаного корка (одне вухо).
Огляд зовнішнього слухового ходу, промивання або інструментальне видалення сірчаного корка; при необхідності - обробка шкіри зовнішнього слухового ходу.

200 грн.

 


СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика завушного слухового апарата.

168 грн.


Чистка завушного слухового апарата

168 грн.


Заміна бази корпуса завушного слухового апарата

96 грн.


Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата

36 грн.


Заміна телефона завушного слухового апарата

96 грн.


Ремонт телефона завушного слухового апарата

360 грн.


 

СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Чистка внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата

480 грн.


Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата

1 080 грн.


 

СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої

120 грн.


Чистка індивідуальної вушної вкладки

36 грн.


Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої

60 грн.

Ціни на послуги дорослим

Консультація лікаря-сурдолога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

500 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

500 грн.


Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або ті, що його супроводжують отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.

270 грн.

Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження стану волоскових клітин завитки об’єктивним методом, в основі якого лежить реєстрація звукових коливань, які утворюють волоскові клітини завитки у відповідь на звукову стимуляцію.

300 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації КСВП.
Обстеження слуху об’єктивним методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ над нормальним порогом чутності.

750 грн.


Підготовка до скринінгу слуху методом реєстрації КСВП.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

250 грн.


ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Імпедансна аудіометрія (імпедансометрія).
Об'єктивне обстеження, що включає тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних рефлексів (об'єктивна оцінка стану слухової функції).

350 грн.


Тест функції Євстахієвої труби (ETF).
Об'єктивне обстеження стану прохідності Євстахієвої труби.

200 грн.


Широкополосна тимпанометрія.
Об'єктивне обстеження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок.

300 грн.


Діагностика стану середнього вуха комплексна.
Комплексне об'єктивне обстеження, що включає: широкополосну тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних іпсі- та контралатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора), тест ETF (об'єктивне обстеження функції Євстахієвої труби).

500 грн.


Електрокохлеографія.
Об'єктивний метод дослідження стану завитки. Проводиться для діагностики хвороби Мень'єра, слухової нейропатії та прогнозу ефективності кохлеарної імплантації тощо.

1 400 грн.


Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження функціонального стану зовнішніх волоскових клітин завитки. Виконується для диференційної діагностики слухової (аудиторної) нейропатії, ретрокохлеарних порушень тощо.

300 грн.


Об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для оцінки об'єктивних порогів слуху.

1 400 грн.


Контрольне об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Повторне об'єктивне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для уточнення об'єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (до 2 місяців потому).

900 грн.


Підготовка до об’єктивного отоневрологічного обстеження слухового аналізатора.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

250 грн.СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Суб’єктивна аудіометрія.
Комплексне обстеження стану слуху, що включає декілька методів обстеження: акуметрія, обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовна аудіометрія, камертональні тести.

400 грн.


Тональна порогова аудіометрія.
Обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків.

350 грн.


 

КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ)


Комплексне аудіологічне обстеження дорослих
Обстеження, що включає консультацію лікаря-сурдолога та проведення суб'єктивної аудіометрії з метою оцінки стану слуху.

600 грн.

Сурдопедагогічне обстеження.
Сурдопедагогічне обстеження проводиться для отримання даних про стан мовленнєвого розвитку, рівень розвитку слухового сприймання, необхідні шляхи корекційної роботи, прогнозування результатів комплексної слухової реабілітації та для моніторингу динаміки.

360 грн.


Консультація сурдопедагога.
Консультування полягає в наданні сурдопедагогічної допомоги з метою прийняття усвідомленого рішення на етапі постановки діагнозу, вибору шляхів реабілітації; добору та використання засобів слухопротезування; роз’яснення етапів індивідуальної програми тощо.

360 грн.


Індивідуальне заняття з розвитку слухового сприймання та розвитку мовлення
На занятті сурдопедагог розвиває слухове сприймання, здатність розпізнавати мовлення в тихих та складних акустичних ситуаціях, в разі необхідності працює з темпо-ритмічними характеристиками мовлення та чіткістю мовлення. Тривалість заняття 45 хв.

300 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON


Підбір слухових апаратів.
Аналіз результатів аудіологічного обстеження, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів, відповідно до вимог сучасного слухопротезування.

250 грн.


Комп'ютерне програмування слухових апаратів 
Комп'ютерне програмування слухових апаратів за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта

350 грн.


Верифікація програмувань слухового апарата.
Перевірка відповідності підсилення слухових апаратів різних виробників стану слуху пацієнта.

350 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ OTICON MEDICAL/NEURELEC


Підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Проводиться після заживлення операційного шва. Активується взаємодія мовного процесора з кохлеарним імплантатом. За допомогою спеціального програмного забезпечення встановлюються необхідні електричні параметри для електродів кохлеарного імплантата з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта для забезпечення комфортного сприймання звуків.

700 грн.


Настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарного імплантата, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальної слухової карти та створення програм для мовного процесора системи кохлеарної імплантації.

600 грн.


Огляд та перевірка роботи мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Огляд цілісності корпусу мовного процесора системи кохлеарної імплантації, шнура, котушки, перевірка функціонування мікрофонів, органів управління та наявності сигналу з ЕМ-котушки.

200 грн.


Початкова сесія комплексної реабілітації з підключенням мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, сурдопедагогічне обстеження, підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації, інструктування з використання СКІ, два індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, складання індивідуальної програми комплексної слухової реабілітації (ІПР).

2 500 грн.


Планова сесія комплексної реабілітації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, перевірка роботи системи кохлеарної імплантації, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання та розвитку мовлення.

2 400 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ


Зняття зліпків зовнішнього слухового ходу та вушної раковини.
Огляд слухового ходу та зняття зліпків лікарем для виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів або пило-, шумо-, водозахисних індивідуальних вушних вкладок.

200 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні)

366 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні)

420 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин)

468 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні)

456 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні)

504 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин)

588 грн.


MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

504 грн.


MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

564 грн.


MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

660 грн.


PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

936 грн.


PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 014 грн.


PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 114 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 204 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 276 грн.


Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 642 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 336 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 402 грн.


Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 732 грн.

Видалення сірчаного корка (одне вухо).
Огляд зовнішнього слухового ходу, промивання або інструментальне видалення сірчаного корка; при необхідності - обробка шкіри зовнішнього слухового ходу.

200 грн.

 


СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика завушного слухового апарата.

168 грн.


Чистка завушного слухового апарата

168 грн.


Заміна бази корпуса завушного слухового апарата

96 грн.


Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата

36 грн.


Заміна телефона завушного слухового апарата

96 грн.


Ремонт телефона завушного слухового апарата

360 грн.


СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Чистка внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата

480 грн.


Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата

1 080 грн.


СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої

120 грн.


Чистка індивідуальної вушної вкладки

36 грн.


Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої

60 грн.

Ціни на послуги для пільговиків

Консультація лікаря-сурдолога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога

 • Збір анамнезу;
 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

400 грн.


Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

300 грн.


Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів)

 • ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень;
 • Оцінка результатів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень;
 • Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.

300 грн.


Відеоотоскопія

Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або ті, що його супроводжують отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці.

200 грн.

Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження стану волоскових клітин завитки об’єктивним методом, в основі якого лежить реєстрація звукових коливань, які утворюють волоскові клітини завитки у відповідь на звукову стимуляцію.

250 грн.


Скринінг слуху методом реєстрації КСВП.
Обстеження слуху об’єктивним методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ над нормальним порогом чутності.

600 грн.


Підготовка до скринінгу слуху методом реєстрації КСВП.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

200 грн.


ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Імпедансна аудіометрія (імпедансометрія).
Об'єктивне обстеження, що включає тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних рефлексів (об'єктивна оцінка стану слухової функції).

280 грн.


Тест функції Євстахієвої труби (ETF).
Об'єктивне обстеження стану прохідності Євстахієвої труби.

150 грн.


Широкополосна тимпанометрія.
Об'єктивне обстеження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок.

250 грн.


Діагностика стану середнього вуха комплексна.
Комплексне об'єктивне обстеження, що включає: широкополосну тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних іпсі- та контралатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора), тест ETF (об'єктивне обстеження функції Євстахієвої труби).

400 грн.


Електрокохлеографія.
Об'єктивний метод дослідження стану завитки. Проводиться для діагностики хвороби Мень'єра, слухової нейропатії та прогнозу ефективності кохлеарної імплантації тощо.

1 100 грн.


Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ).
Обстеження функціонального стану зовнішніх волоскових клітин завитки. Виконується для диференційної діагностики слухової (аудиторної) нейропатії, ретрокохлеарних порушень тощо.

240 грн.


Об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для оцінки об'єктивних порогів слуху.

1 100 грн.


Контрольне об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора.
Повторне об'єктивне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для уточнення об'єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (до 2 місяців потому).

700 грн.


Підготовка до об’єктивного отоневрологічного обстеження слухового аналізатора.
Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП.

200 грн.СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ


Суб’єктивна аудіометрія.
Комплексне обстеження стану слуху, що включає декілька методів обстеження: акуметрія, обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовна аудіометрія, камертональні тести.

320 грн.


Тональна порогова аудіометрія.
Обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків.

280 грн.


КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ (ОБ'ЄКТИВНІ ТА СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ)


Комплексне аудіологічне обстеження дорослих
Обстеження, що включає консультацію лікаря-сурдолога та проведення суб'єктивної аудіометрії з метою оцінки стану слуху.

500 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON


Підбір слухових апаратів.
Аналіз результатів аудіологічного обстеження, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів, відповідно до вимог сучасного слухопротезування.

200 грн.


Комп'ютерне програмування слухових апаратів.
Комп'ютерне програмування слухових апаратів на обидва вуха за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта.

280 грн.


Верифікація програмувань слухового апарата.
Перевірка відповідності підсилення слухових апаратів різних виробників стану слуху пацієнта.

280 грн.


СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ OTICON MEDICAL/NEURELEC


Підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Проводиться після заживлення операційного шва. Активується взаємодія мовного процесора з кохлеарним імплантатом. За допомогою спеціального програмного забезпечення встановлюються необхідні електричні параметри для електродів кохлеарного імплантата з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта для забезпечення комфортного сприймання звуків.

700 грн.


Настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Встановлення (оптимізація) необхідних параметрів електричної стимуляції, яку здійснюють електроди кохлеарного імплантата, визначення порогів сприймання, оптимізація динамічного діапазону слуху при електричній стимуляції, формування індивідуальної слухової карти та створення програм для мовного процесора системи кохлеарної імплантації.

600 грн.


Огляд та перевірка роботи мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Огляд цілісності корпусу мовного процесора системи кохлеарної імплантації, шнура, котушки, перевірка функціонування мікрофонів, органів управління та наявності сигналу з ЕМ-котушки.

200 грн.


Початкова сесія комплексної реабілітації з підключенням мовного процесора системи кохлеарної імплантації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, сурдопедагогічне обстеження, підключення мовного процесора системи кохлеарної імплантації, інструктування з використання СКІ, два індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання, складання індивідуальної програми комплексної слухової реабілітації (ІПР).

2 500 грн.


Планова сесія комплексної реабілітації.
Комплексна послуга, що включає: консультацію лікаря-сурдолога, огляд мовного процесора та приладдя, перевірка роботи системи кохлеарної імплантації, обстеження порогів слуху у вільному звуковому полі, настроювання мовного процесора системи кохлеарної імплантації, три індивідуальні заняття з розвитку слухового сприймання та розвитку мовлення.

2 400 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЛІПКІВ


Зняття зліпків зовнішнього слухового ходу та вушної раковини.
Огляд слухового ходу та зняття зліпків лікарем для виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів або пило-, шумо-, водозахисних індивідуальних вушних вкладок.

150 грн.


ВИГОТОВЛЕННЯ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 3 робочі дні)

366 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термін виготовлення 2 робочі дні)

420 грн.


Індивідуальна вушна вкладка тверда (термінове виготовлення 6 годин)

468 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 3 робочі дні)

456 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термін виготовлення 2 робочі дні)

504 грн.


Індивідуальна вушна вкладка м'яка (термінове виготовлення 6 годин)

588 грн.


MicroMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

504 грн.


MicroMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

564 грн.


MicroMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи Corda, RITE, RITE MINIFIT, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

660 грн.


PowerMould (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

936 грн.


PowerMould (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 014 грн.


PowerMould (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна вкладка системи RITE, Delta, Dual та Intiga, лівий/правий

1 114 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 204 грн.


Flex Mould 100 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 276 грн.


Flex Mould 100 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 642 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 3 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 336 грн.


Flex Mould 105 (термін виготовлення 2 робочі дні)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 402 грн.


Flex Mould 105 (термінове виготовлення 6 годин)
Індивідуальна вушна система RITE MINIFIT, лівий/правий, розміри 1, 2, 3, 4, 5.

3 732 грн.

Видалення сірчаного корка (одне вухо).
Огляд зовнішнього слухового ходу, промивання або інструментальне видалення сірчаного корка; при необхідності - обробка шкіри зовнішнього слухового ходу.

150 грн.

 


СЕРВІС ЗАВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика завушного слухового апарата.

168 грн.


Чистка завушного слухового апарата

168 грн.


Заміна бази корпуса завушного слухового апарата

96 грн.


Заміна батарейного відсіку завушного слухового апарата

36 грн.


Заміна телефона завушного слухового апарата

96 грн.


Ремонт телефона завушного слухового апарата

360 грн.


СЕРВІС ВНУТРІШНЬОВУШНИХ СЛУХОВИХ АПАРАТІВ


Діагностика внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Чистка внутрішньовушного слухового апарата

276 грн.


Реставрація корпуса внутрішньовушного слухового апарата

480 грн.


Ремонт телефона внутрішньовушного слухового апарата

1 080 грн.


СЕРВІС ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВУШНИХ ВКЛАДОК


Реставрація індивідуальної вушної вкладки твердої

120 грн.


Чистка індивідуальної вушної вкладки

36 грн.


Коригування форми індивідуальної вушної вкладки твердої

60 грн.

 • ua
 • ru